جلسه با مدیران مجتمع جهان فولاد

جهت برقراری تعامل بیشتر و معرفی توان اعضا نظام مبادلات جلسه ایی با حضور مدیر کارخانه (اقای مهندس فخرآبادی پور) و همچنین مدیر بازرگانی ( اقای دکتر زینلی)شرکت جهان فولاد واقع در بردسیر و مدیریت محترم صنایع کوچک شرکت شهرکهای استان کرمان(اقای مهندس شهیدی)،مدیر و عامل توسعه نظام (اقای دکتر شجاعی) در تاریخ ۹۸/۶/۵  در محل کارخانه برگزار گردید؛