بازدید از سایت بردسیر مجتمع جهان فولاد

بازدید از سایت بردسیر مجتمع جهان فولاد با حضور مدیریت محترم صنایع کوچک شرکت شهرکهای استان کرمان، مدیر و عامل توسعه نظام و اعضای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی استان کرمان؛۹۸/۶/۵