تشکیل دومین جلسه شورای راهبری نظام مبادلات پیمانکاری فرعی

تشکیل دومین جلسه شورای راهبری نظام مبادلات پیمانکاری فرعی استان کرمان
با محوریت بررسی میزان پیشبرد اهداف در زمینه مصوبات جلسه قبل و بررسی راهکارهای اجرایی جهت تحقق اهداف نظام مبادلات پیمانکاری فرعی استان در محل اتاق بازرگانی برگزار گردید؛۹۸/۶/۷