جلسه با مدیران شرکت مس سرچشمه

برگزاری جلسه  هماهنگی با مدیران شرکت بارزگانی صنایع مس سرچشمه جهت تحقق اهداف نظام مبادلات و تقویت صنایع کوچک و متوسط داخل استان و افزایش خرید شرکت مس از واحد های عضو نظام با حضور مدیرکل محترم صنعت معدن تجارت، معاونت محترم صنایع، مدیر محترم صنایع کوچک شرکت شهرکها و مدیر و عامل توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی استان کرمان در محل سازمان صنعت،معدن و تجارت؛۹۸/۶/۹