جلسه با هیئت رئیسه اتحادیه قطعه سازان

برگزاری جلسه مدیر و عامل توسعه نظام مبادلات با هیئت رئیسه اتحادیه قطعه سازان و بررسی راهکارهای اجرایی جهت تحقق اهداف نظام مبادلات پیمانکاری فرعی استان کرمان در محل اتحادیه؛۹۸/۶/۱۲