بازدید از تعدادی واحدهای عضو نظام مبادلات

جهت برقراری ارتباط و ایجاد تعامل بازدیدی باحضور مدیر محترم صنایع کوچک شرکت شهرکها و مدیر و عامل توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی استان کرمان از واحدهای عضو نظام مبادلات از جمله شرکت حدیدکاران،کارگاه خدمات صنعتی کرمان،تراشکاری و جکسازی اقبالی و تراشکاری پیشرو صنعت کویر انجام شد؛۹۸/۶/۲۱