برگزاری جلسه روند SPX در محل دبیرخانه

جلسه ای در روند پیشرفت پروژه SPX در تاریخ 6 مهرماه 1399 توسط آقایان مهندس آرین پور و حق سیرت، تیم توسعه پروژه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی در محل دبیرخانه برگزار گردید.