آموزش

اهميت آموزش

رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي كاركنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير دارد. اجراي آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب ميشود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيط به طور مؤثر فعاليتشان را ادامه داد و بر كارايي خود بيفزايند. از طرفي از مهمترين خصيصه سازمانهاي امروزي تغيير و تحول ميباشد، درچنين شرايط محيطي پيچيده و متنوع با تحولات سريع، اگر نتوانيم متناسب با اين تغييرات، سازمان، مديران و كاركنان را هم گام سازيم، قرباني آن خواهيم شد. لذا نياز به يادگبري سازماني امروزه به خوبي در تمامي سطوح سازمان ثابت شده است. به گونهاي كه تحقيقات انجام گرفته، ارتباط مثبت بين سرمايه گذاري بر آموزش در بهره وري سازماني را نشان داده است. در همين راستا مركز مبادلات پيمانكاري فرعي از ابتداي آغاز فعاليت هاي  خود كوشيده است تا با برگزاري دوره هاي آموزشي متناسب با نياز هاي پيمانكاران و كارفرمايان عضو مجموعه سطح توانمندي اعضا را بالا برده و باعث ارتقا و ثمربخشي بيشتر افراد در مجموعه هاي متفاوت گردد.

دوره های آموزشی استان‌ها